چگونه حق ضعیفان را پایمال کردید

امام حسین (ع) :
ای آقایانی که در میان مردم، به عنوان عالم شهرت یافته اید، و مردم -از بزرگ و کوچک- به خاطر خدا به شما احترام می گزارند! آیا این احترام و اکرام، جز برای این است که شما حق خدا را (که همان حق مردم است) ادا کنید؟!... پس چگونه حق ضعیفان را پایمال کردید[و به جانب اغنیا گرویدید!!]، و چگونه است که نابینایان و گنگان و زمینگیران (و بیچارگان و فراموش شدگان)، در سراسر شهر ها ... در بیچارگی و بینوایی بسر می برند، و کسی از شما به آنان رحم نمی کند (و به داد آنان نمی رسد؟ بلکه شما ساکت نشته اید!!).

/ 0 نظر / 25 بازدید