هرکسی از ظن خود شد یار من

حمیدمظاهری راد
 گاها می بینی دنبال بهترین اعمال یعنی خدمت به خلق الله میروی ولی چون جامعه به طرف مادیات سوق داده میشود در نظر افکار عمومی به گونه ای دیگر به آن نگریسته شده و جامعه در شرایط حاضر هضم نمیکند که فردی فقط برای رضایت خدا کاری انجام دهد و هر شخصی با قالبهای مادی خویش آنرا سنجیده و درباره اش قضاوت میکند و اصلا کمتر کسی قبول می نماید که نیت آدمی از کار خیر چیزی نیست که آنها تصور میکنند0گاها هم از شرایط و مسئله ای ناراضی هستی و نقد میکنی باز با دیدی غیر صحیح به آن نگریسته میشود مثلا از اقتصاد و مسکن و معیشت انتقاد میکنی و متهم به چپ گرایی و اصلاح طلبی میشوی و در حالیکه در هیچ یک از جناحها نیستی انگ طرفداری از جناح اصلاح طلبی می خوری0و کار را به جایی می رسانند که امر بر خود آدم هم مشتبه شده و قبول میکنی که حتما در آن خط ویژه هستی و وابستگی احساس می نمایی0یادم می آید از مخملباف در سالهای دهه شصت از نحوه نگاهش به مقوله سوژه های فیلم سازی پرسیده بودند گفته بود:گاها فیلمی میسازد و متهم به راست گرایی شده و در موردی نیز عکس این قضیه(متهم به چپ گرایی)اتفاق می افتد0شهید بهشتی را نیز که امام راحل مظلومش خواند دقیقا بخاطر همین مسئله بود عده ای ایشان را به چپ گرایی متهم می نمودندو گروهی از متحجرین او را لیبرال می خواندند0

 

 هر کسی از ظــــن خود شد یار من
                                     از درون من نجـــست اســــــرار من 
 سر من از نالــــــه من دور نیــــست
                                     لیک چشم و گوش را آن نور نیسـت
 آتشست این بانگ نای و نیست باد
                                     هر که این آتــش ندارد نیـــست بـاد

                                                                     ((مولانا))

/ 0 نظر / 18 بازدید